ស្រោម​ iPhone ​ពិសេស​ អ្នក​កាន់​ទូរសព្ទ​យ៉ាង​ណា​ ​ក៏​មិន​ងាយ​ធ្លាក់​ពី​ដៃ​ដែរ

បច្ចុប្បន្ន​នេះ​មាន​ស្រោម​ទូរសព្ទ​ជា​ច្រើន​ដែល​ផលិត​ឡើង​សម្រាប់​ការពារ​​ទ្រង់​ទ្រាយ​ទូរសព្ទ​​នៅ​ពេល​ដែល​ជ្រុះ​ទៅ​លើ​​ដី​ ប៉ុន្តែ​មិន​ទាន់​មាន​​ស្រោម​ទូរសព្ទ​ណា​អាច​​ជួយ​កុំ​ឲ្យ​ជ្រុះ​ទូរសព្ទ​​ចេញ​ពី​ដៃ​បាន​នោះ​ទេ។

Continue reading “ស្រោម​ iPhone ​ពិសេស​ អ្នក​កាន់​ទូរសព្ទ​យ៉ាង​ណា​ ​ក៏​មិន​ងាយ​ធ្លាក់​ពី​ដៃ​ដែរ”